Μόνιμα 6 - 21χρονώνΗ χρονολογική ανάπτυξη των μονίμων δοντιών είναι :

6ος - 7ος χρόνος κεντρικός τομέας κάτω γνάθου,
πρώτος γομφίος άνω γνάθου,
πρώτος γομφίος κάτω γνάθου
7ος - 8ος χρόνος κεντρικός τομέας άνω γνάθου
πλάγιος τομέας κάτω γνάθου
8ος – 9ος χρόνος πλάγιος τομέας άνω γνάθου

10ος – 11ος χρόνος πρώτος προγόμφιος άνω γνάθου

10ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας κάτω γνάθου
πρώτος προγόμφιος κάτω γνάθου
δεύτερος προγόμφιος άνω γνάθου

11ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας άνω γνάθου
δεύτερος προγόμφιος κάτω γνάθου

12ος – 13ος χρόνος δεύτερος γομφίος άνω γνάθου
δεύτερος γομφίος κάτω γνάθου


17ος – 21ος χρόνος τρίτος γομφίος άνω γνάθου
τρίτος γομφίος κάτω γνάθου